Structurele aanpak

In de complexheid van een beoogde samenwerking is het van belang de verschillende stappen, hun samenhang en de betrokkenen daarbij goed in kaart te brengen. Daarbij is oog hebben voor de belangrijke en minder belangrijke onderdelen van belang om in de waan van alle dag en de onvermijdelijke projectdruk, de juiste prioriteiten te kunnen stellen;

  • Organisatorische pad; heeft aandacht voor de randvoorwaarden die binnen betrokken organisatie op (sr) management en operationeel niveau ingevuld moeten zijn om een succesvol traject te kunnen realiseren;
  • Juridische pad; heeft aandacht voor de eventuele belemmeringen en voorwaarden die gecreëerd moeten worden om het beoogde doel te kunnen bereiken. Bij samenwerken speelt de vraag welke informatie mogen we, onder welke voorwaarden (met wie, waartoe, hoelang) met elkaar delen binnen de privacy wetgeving een belangrijk rol. Het al dan niet sluiten van convenanten daartoe maakt onderdeel van dit pad uit;
  • Project pad; de organisatie van het project(onderdeel) met een overzicht van de uitgangspunten, activiteiten, mijlpalen, fasering, planning (overall en per fase), projectorganisatie en financiële aspecten.