Brede ervaring in de markt

Centrale Overheid

In de afgelopen jaren zijn binnen de centrale overheid belangrijke stappen gemaakt om vorm te geven aan het verbeteren van de landelijke samenhangende informatiehuishouding. Belangrijk daarin is het inrichten van de verschillende basisregistraties en het ontwikkelen van de e-overheid. In deze trajecten is meegedacht in en meegewerkt aan:

 • Programma Stroomlijning Basisgegevens (1e en 2e) vanuit meerdere ministeries;
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Ministerie van VROM);
 • Inrichten gegevensautoriteit Natuur (Ministerie van LNV);
 • Dienstverlening vanuit Geonovum.

Lokale Overheid

Ten einde de dienstverlening te optimaliseren hebben gemeenten steeds meer aandacht voor hun informatievoorziening. Daarbij is het integraal beschikbaar krijgen en stellen van informatie belangrijk. Dit ondersteunt zowel de interne processen als de communicatie met burgers en bedrijven. Voor verschillende (middel)grote gemeenten is en wordt meegewerkt aan:

 • Beleidsadviezen m.b.t. inzetten brede ICT toepassingen;
 • Projecten gericht op de integrale informatie ontsluiting vanuit verschillende disciplines;
 • Definiëren en ontwikkelen standaard productlijn Stroomlijn (Vicrea) t.b.v. integrale ontsluiting, van de centrale basisregistraties adressen en gebouwen en de ondersteuning van de wet publiekrechtelijke beperkingen;
 • Ontwikkelen product t.b.v. de registratie en presentatie van ecologische waarnemingen ten behoeve van onder andere ecologische adviezen voor bijvoorbeeld Milieu effectrapportages.

Veiligheid

De samenleving vraagt nadrukkelijk om een veilige(r) leefomgeving. Daarbij rekent men op een overheid die adequaat en daadkrachtig optreedt bij rampen en in crisissituaties, maar ook bij de dagelijkse incidenten en verstoringen in de leefomgeving. Via de volgende activiteiten is een bijdrage geleverd aan het realiseren van dit verwachtingspatroon:

 • In samenwerking met de Politieacademie ontwikkelen van het NVN-Veiligheidsbeeld. Dit is een initiatief gericht op het ondersteunen van bij de sociale veiligheid in (probleem)buurten betrokken ketenpartners. Uitvoerend de business development en programma management taken ingevuld;
 • Implementatie trajecten voorbereiden en ondersteunen voor NVN-Veiligheidsbeeld en andere veiligheidgerelateerde projecten;
 • Meedenken in opzetten landelijke veiligheid informatiearchitectuur;
 • Meedenken en meewerken aan de landelijke informatiearchitectuur voor de hulpdiensten;
 • Onderzoeken waaronder een wijkraadpleging in Vogelaarwijken.

Facility Management

Voor het beheren van gebouwen en terreinen is een goed inzicht in de faciliteiten en haar gebruikers nodig. In deze processen vormt een krachtige informatievoorziening een essentiële component. In deze context is ervaring opgedaan in projecten voor:

 • Facility Management systemen voor grote kantoorcomplexen (o.a. een tweetal Ministeries)
 • Beheren complexen Luchthaven Schiphol

Industrie

Binnen industriële processen speelt het samenwerken tussen verschillende disciplines een belangrijke rol. Ervaring is opgedaan in grootschalige projecten binnen ordergestuurde productiebedrijven. Daar is inhoud gegeven aan de informatievoorziening voor een integrale ondersteuning van het verkoop-, orderplanning-, fabricage- en leverings-proces. Deze toepassingen waren gericht op producten voor de bouw en retail.